Иргэдэд шинжилгээ өгөх цаг болон байршлыг урьдчилан мэдэгдэнэ