Хязгаарлалтад ороогүй 18 байгууллагын халдвар хамгааллын дэглэм мөрдөх заавар