COVID-19:Уламжлалт арга ухаанаар урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж