Эко технологийг дэмжих хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ