Өрсөлдөөнийг дэмжих замаар дотоод, гадаад нислэгийн үнийг хямдруулна