Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан сурталчилгаа шинэ жишиг авчирлаа