Цэргийн дүйцүүлэх алба хаах иргэдийн тооны дээд хязгаарыг тогтоов