Нүүн шилжих дадлага сургуулийг 111 аюулгүй талбайд зохион байгуулна