Явган зорчигчийн буруутай үйлдлээс үүдсэн гэмт хэрэг бүртгэгджээ