“Шүүгчийн ёс зүйн сургалт”-д бүх шүүгч оролцож байна