Харааны бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажилладаг багш нарыг мэргэшүүлнэ