Хүүхдэд эрсдэлтэй орчны зургуудыг авч холбогдох газарт нь хүргэжээ