60 тэрбум төгрөгийн асуудлыг нэг талд нь шийдвэрлэхийг үүрэгдэв