Сурах бичигт багш нарын саналыг тусган, сайжруулж байна