Хууль зөрчин томилогдсон 33 албан тушаалтныг чөлөөлжээ