ИНЕГ-т 469 албан хаагчийг сонгон шалгаруулалтгүйгээр шууд томилжээ