“Богдхан” төмөр зам төслийн чигийн судалгааны тайланг танилцуулав