Зөвшөөрөлгүй баригдаж эхэлсэн барилгын ажлыг зогсоожээ