Маргаашаас дугаарын хязгаарлалтын хамрах хүрээг тэлнэ