“Тогтвортой хөгжил 2030: Төлөвлөлтөөс хэрэгжилтэд үндэсний чуулган болж байна