Төрийн банкны үйл ажиллагаа, хувьчлалын талаар хэлэлцэнэ