Далай ламын Монгол дахь айлчлалын тухай мэдээлэл хийнэ