Донорын зар сурталчилгаа хийж, зуучлахыг хориглоно