Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон барилгууд
Мэргэжлийн хяналтын газрын Улсын байцаагчийн дүгнэлтээр ашиглалтын шаардлага хангахгүй, газар хөдлөлтөд тэсвэргүй болсон, дахин төлөвлөж барилгажуулах шаардлагатай  орон сууцны 20 барилгын жагсаалтыг танилцуулж байна. Орон сууцны тухай хуулийн дагуу эдгээр барилгуудыг буулгах, дахин төлөвлөх, шинээр орон сууц барих талаар нийслэлийн Засаг даргын шийдвэр гарснаар тухайн орон сууцыг мэдээллийн нэгдсэн сангаас хасч, ашиглах эрх дуусгавар болох юм гэж Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.

АШИГЛАТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ, ГАЗАР ХӨДЛӨЛТӨД ТЭСВЭРГҮЙ БОЛСОН,  
ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЖ БАРИЛГАЖУУЛАХ ШААРДЛАГАТАЙ НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ  ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ЖАГСААЛТ 

 

 
 
 
 
 
Орон сууцны барилгын нэр, байшил
 
 
Харьяалах байгууллага
 /СӨХ/
Хүчин чадал, /айлын
 тоо/
Давхар тоо Зоорьтой эсэх Ашиглалтанд орсон
 огноо
Барилгын хийц, бүтэц Хяналт шалгалтын
байгууллагын өмнө онуудад
 гаргаж байсан дүгнэлт
Инженерийн төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдосон эссэх Ашиглалтын төлөв байдал Холбоо барих утас
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ  
1
 
ХУД-ийн 3 дугаар хороо, АШ-31 дүгээр байр
 
Байхгүй 18 айл 2  
зоорьгүй
1949 он  Чулуут шугам суурьтай, тоосгон гадна хана 51-64см болон хөндлөн даацын хана 51см, айл хоорондын хамар ханыг 20см зузаантай модоор, 20х20м огтлолтой модон дам нурууг 1 метрийн алхамтай тавьж млдлн бамбайгаар хучсан, шувуу нуруут  төмөр дээвэртэй   2016.04.28 өдрийн
02-07-092/522
Дулаан, цэвэр, бохир ус төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон
 
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
 
 
 
2
ХУД-ийн 11 дүгээр хороо, Удирдлагын академийн 36А байр Байхгүй 18 айл  
 
 
2
зоорьгүй  
1957 он
Чулуут суурьтай, тоосгон гадна хана болон хөндлөн даацын хана, давхар дундын болон адрын  модон хучилттай, шувуу нуруут  төмөр дээвэртэй  
 
 
2016.06.22 өдрийн
02-07-092/527
Дулаан, цэвэр, бохир ус төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон  
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй
 
 
 
3
ХУД-ийн 11 дүгээр хороо, Удирдлагын академи 36Б байр Байхгүй 18 айл  
 
 
 
2
 
зоорьгүй  
1957 он 
Чулуут өрлөгт шугам суурьтай, тоосгон гадна хана болон хөндлөн даацын хана, давхар дундын болон адрын  модон хучилттай, шувуу нуруут  төмөр дээвэртэй  
 
  1. 06.28 өдрийн
02-07-092/527
Дулаан, цэвэр, бохир ус төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон  
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй
 
 
 
 
 
4
ХУД-ийн 11 дугаар хороо, Сүрьегийн эмнэлгийн ажилчдын орон сууцны 20-р байр СӨХ-гүй 36  айл  
 
 
3
зоорьгүй 1956 он Чулуут бетон шугаман суурьтай, 64 см-ийн тоосгон гадна хана, 38 см-ийн дотор даацын хана, шавардлагатай модон хамар хана, давхар дундын болон адрын модон хучилт, шувуу нуруут төмөр дээвэртэй  
 
2015.09.18-ны өдрийн 02-07-388/1434 дүгээр дүгнэлт
Дулаан, цэвэр, бохир ус төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдоогүй Ашиглалтын шаардлага хангахгүй, газар хөдлөлтөд тэсвэргүй  
СОНГИНО ХАЙРХАН ДҮҮРЭГ  
5
 
Сонгинохайрхан дүүргийн  18 дугаар хороо орон сууцны 01-р  байр Мөнгөн цом СӨХ 27 айл  
 
3
Зоорьгүй 1962 Чулуут бетон суурьтай
Тоосгон даацын ханатай
Модон хучилттаЙ барилга
2014.05.21 өдрийн                     02-07-90/800
2016.04.28 өдрийн
02-07-097/524
Холбогдсон Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
 
 
 
6
Сонгинохайрхан дүүргийн  18 дугаар хороо орон сууцны 02-р  байр Мөнгөн цом СӨХ 38 айл  
 
 
3
Зоорьгүй 1962 Чулуут бетон суурьтай
Тоосгон даацын ханатай
Модон хучилттаЙ барилга
 
2014.05.21-ний                     02-07-90/800
2016.04.28
02-07-097/524
     
 
 
 
Холбогдсон
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
 
 
7
Сонгинохайрхан дүүргийн  18 дугаар хороо орон сууцны 04-р  байр Мөнгөн цом СӨХ 27  айл  
 
 
3
    Зоорьгүй 1911196196232621 Чулуут бетон суурьтай
Тоосгон даацын ханатай
Модон хучилттаЙ барилга
2014.05.21 өдрийн                     02-07-90/800
2016.04.28 өдрийн
02-07-097/524
     
 
 
Холбогдсон
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
8 Сонгинохайрхан дүүргийн  19 дүгээр хороо орон сууцны 1-48-р  байр Тулга 21 СӨХ 48 айл  
 
 
 
 
3
Зоорьгүй 6196019 Чулуун дүүргэгчтэй бетон суурьтай
64 см тоосгон даацын ханатай
Хучилт нь модон дам нуруут бамбайтай
Модон шувуун нуруун , ган хучлагатай дээвэртэй.
2010.12.17-ны 07-303/4252 дугаартай дүгнэлт.
2016 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 02-07-091/260 дугаартай дүгнэлт үйлдсэн.
 
 
 
 
 
Холбогдсон
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
9 Сонгинохайрхан дүүргийн   19 дүгээр хороо орон сууцны 2-48-р  байр тттАХХөөаааарТ  
 
Тулга 21 СӨХ ТаммишТ
Тулга-21
48 айл 3 давхар Зоорьгүй 61960 Чулуун дүүргэгчтэй бетон суурьтай
64 см тоосгон даацын ханатай
Хучилт нь модон дам нуруут бамбайтай
Модон шувуун нуруун , ган хучлагатай дээвэртэй.
2014.05.21-ний                     02-07-90/800
2016.04.21
02-07-097/523
 
Холбогдсон
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
 
10
Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороо орон сууцны
 Ст 5-р байр
Мөнгөн цом СӨХ 40 айл 3 давхар Зоорьгүй 1960 Угсармал бетон гулдмай шугаман суурьтай
Гадна даацын 64 см , дотор 38 см-ийн тоосгон ханатай,
Модон хучилттай хавтгай дээвэртэй
 
 
2014.05.21-ний                     02-07-90/800
 
Холбогдсон
 
 
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй
 
 
11
Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороо орон сууцны
Ст 3-р байр 
Мөнгөн цом СӨХ 36  айл 3 давхар Зоорьгүй 1960 Угсармал бетон гулдмай шугаман суурьтай
Гадна даацын 64 см , дотор 38 см-ийн тоосгон ханатай,
Модон хучилттай хавтгай дээвэртэй
 
2015.05.04
02-07-90 / 575
 
 
Холбогдсон
 
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй
 
 
 
12
Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хороо орон сууцны 12-1-р  байр СӨХ-гүй Нийтийн байр
12 айл
1 давхар Зоорьгүй 1956 Чулуун шугаман суурьтай,
Даацын тоосгон ханатай
Модон хучилттай
Шувуу нуруу бүхий долгиот хуудсан хучлагатай
 
 
2016 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн Барилгын ашиглалтын төлөв байдлын тухай
02-07-097/638 дугаартай дүгнэлт үйлдсэн.
/2 барилгад 1 дүгнэлт/
 
 
 
      ----
 
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй
 
 
 
13
Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хороо орон сууцны 12-2-р байр СӨХ-гүй Нийтиийн байр 12 айл 1 давхар Зоорьгүй 1956 Чулуун шугаман суурьтай
Даацын тоосгон ханатай
Модон хучилттай
 
 
----
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
 
 
 
14
Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хороо Хангай захын баруун талд орон сууцны 33-р
байр
СӨХ-гүй 16 айлын орон сууц 2 давхар Зоорьгүй 1957 Чулуун шугаман суурьтай
Даацын тоосгон ханатай
Модон хучилттай
2016 оны 05 дугаар сарын 20 ны өдрийн
Ашиглалтын төлөв байдлын тухай 02-07-097/650 дугаартай дүгнэлт гаргасан.
 
 
Холбогдсон
 
 
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй
 
 
 
15
Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хороо махны 16-р
байр
СӨХ-гүй 16 айлын
орон сууц
1 давхар Зоорьгүй 1956 Чулуун шугаман суурьтай
Даацын тоосгон ханатай
Модон хучилттай
 2016 оны 05 дугаар сарын 18 ны өдрийн
02-07-097/639 дугаартай дүгнэлт гаргасан.
 
 
Холбогдсон
 
 
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй
 
БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ  
 
 
 
16
 
 
БГД. 16 дугаар хороо, 2-60 дугаар байр.
Гандан-60 СӨХ 60 айл  
 
 
 
5
зоорьтой 1967-1968 Цутгамал бетон шугам суурьтай, даацын тоосгон хана, модон хамар хана, давхар дундын болон адрын модон хучилттай, шувуу нуруун төмөр дээвэртэй. 2015.10.09  өдрийн  02-07-92/1625 дугаартай  дүгнэлт, 2016 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн 02-07-092/749 тоот, дүгнэлт.    . холбогдсон Ашиглалтын шаардлага хангахгүй
газар хөдлөлтөд тэсвэргүй
 
Захирал Эрдэнэбат
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ  
 
 
17
Баянзүрх дүүрэг
3 дугаар хороо, орон сууцны 48 дугаар байр
  48 3 зоорьгүй 1960 Бетон суурьтай, тоосгон ханатай, модон хучилттай, модон шувуу нуруу, төмөр хучлагатай дээвэртэй 2016.04.19-ний өдрийн  02-07-112/475 дугаар дүгнэлт Дулаан, цэвэр, бохир ус төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон Ашиглалтын шаардлага хангахгүй  
 
СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ  
 
 
18
СБД 4-р хороо, Орон сууцны Худаг усны 36-р байр “Эвт -4”  СӨХ        36 айл  
3
зоорьгүй 1962 Чулуут бетон шугаман суурьтай, даацын тоосгон ханатай, давхар дундын болон адрын модон хучилттай төмөр дээвэртэй
  1. 2011.08.-ны 07-161/1437, 2012.06.26-ны 02-07-84/1121, 2015.01.26-ны 02-07-81/85, 2016.03.21-ны дугаартай дүгнэлт
 
Холбогдсон
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй, газар хөдлөлтөнд тэсвэргүй  СБД, 4 дүгээр хороо
Саранчимэг
Цэндсүрэн
99840010
 
   19
СБД 4-р хороо, Дулааны 18 айл 18-р байр   18 айл  
3
зоорьтой 1962 Чулуут бетон шугаман суурьтай, даацын тоосгон ханатай, давхар дундын болон адрын модон хучилттай барилга
  1. 2016.04.27-ны 02-07-094/509
 дугаартай дүгнэлт
 
Холбогдсон
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй Чинзориг
99070700
350426 
 
 
20
 
СБД-ийн 6 дугаар хороо, 21 дүгээр байр
6-р хороо 18 айл  
 
2
зоорьгүй 1954 Чулуут бетон шугам суурьтай, тоосгон гадна хана болон даацын хөндлөн хана, давхар дундын болон адрын модон хучилттай, шувуу нуруут төмөр дээвэртэй 2016.05.06
02-07-094/571  дүгнэлт
Холбогдсон  Ашиглалтын шаардлага хангахгүй,
газар хөдлөлтөд тэсвэргүй 
 
6-р хороо Засаг дарга Нацагдорж
  
 
 

Бусдад түгээх
  • gplus

Сэтгэгдэл үлдээх

Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд olloo.mn хариуцлага хүлээхгүй болно.
ХХЗХ-ны журмын дагуу зvй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зvйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 772-01100 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдэлээ бичихХураах

тэмдэгтэнд багтааж бичнэ үү.