Гурилын хэрэгцээгээ бүрэн хангах буудай хурааж авна