Монголбанк 16.0 ся ам.доллар валютын захад нийлүүлэв