Ийм хүмүүст Их хуралд сонгогдох эрх байгаа гэж үү?