Их хэмжээний өртэй гэх Б.Эрдэнэбат нэр дэвших эрхтэй юу