ЦАЛИН ХЭРХЭН БОДДОГ ВЭ?
Хөдөлмөр эрхлэлтийн сарын цэвэр орлого тооцоолох
Таны хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогын дүн
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын шимтгэл 10%, дээд хязгаар 100000000 0
Татвар ногдуулах орлогын дүн 0
Татварын хувь 10%
Ногдуулах татварын дүн 0
Татварын хөнгөлөлт (7000)
Таны төлөх татварын дүн 0
Таны гар дээрх цэвэр орлого 0
Эх сурвалж: Монголын Үндэсний Татварын Алба